Llámanos (55) 5256-1322 | [email protected]

Junta Directiva IKYTA México

(en construcción)

Janpal Kaur – Presidenta

Seibhang Kaur – Vicepresidenta

Sat Nam Kaur – Tesorera

Sat Tara Singh

Guru Mantra Kaur

Jai Raj Kaur

Siri Shakti Kaur